Yli 30 vuoden työurani aikana minulle on kertynyt kokemusta ja perusteellinen osaaminen erityisesti maankäyttöä ja rakentamista ohjaavista laista ja asetuksista, vesilaista ja vesistörakentamisesta sekä rakenteiden ja rakennusten sisäilma-, kosteus- ja homeongelmista.

Seuraavasta voit lukea tarkemmin, mitä näihin aiheisiin sisältyy. Palvelen mielelläni näissä asioissa, jotta juuri sinä pääset rakennushankkeessasi hyvään lopputulokseen, mutkattomasti!

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Olennaiset tekniset vaatimukset koskevat rakenteiden lujuutta ja vakautta, paloturvallisuutta, terveellisyyttä, käyttöturvallisuutta, esteettömyyttä, meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita sekä energiatehokkuutta.

Tarkemmin rakentamista koskevat määräykset on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. Määräyskokoelman määräykset ovat perinteisesti koskeneet uuden rakennuksen rakentamista. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä on sovellettu vain siltä osin, kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa ovat edellyttäneet. Rakentamista koskevien määräysten soveltaminen on tarkoitettu joustavaksi siten, kuin se rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista.

Vesistörakentaminen ja vesitaloushankkeet

Vesilailla säännellään vesitaloushankkeiden lupa-asioita. Niitä ovat esimerkiksi laiturin, sillan, padon, vesijohdon ja maalämpökeruuputkiston asentaminen vesistöön. Vesitaloushankkeen lupahakemus tehdään aluehallintovirastolle. 

Sisäilma-, kosteus- ja homeongelmat

Olen perehtynyt rakennusten kosteus-, sisäilma- ja homeasioihin perusteellisesti. Toimin muun muassa seitsemän vuotta Mikkelin kaupungin sisäilmatyöryhmän asiantuntijajäsenenä. Sisäilmaongelmat ovat usein monimutkaisia ja varsin haastavia asioita, jotka vaativat moniammatillista osaamista. Hyvien verkostojeni kautta löydämme tarvittaessa pätevän ammattilaisen näihinkin tilanteisiin.